oroict.com ACADEMY

Mana keessan teettanii gatii-salphaadhaan yeroo isiniif mijatutti baradhaa, Muuxannoowwan gaggaarii qoodadhaa, iddoma jirtanii dhaabbilee gurguddoo Idil-Addunyaa waliin hojjadhaa, Galii keessan guddisaa

7 Gosa Barnoota Toorarraa

Explore a variety of fresh topics

Qajeelcha Ogeessaa

Barnoota isiniif tahu asitti argattu

Dhoorkaa tokko malee Fayyadamaa

Sagantaa keessaniin hordofaa